Building 8, No. 2317 Shengang Road, Songjiang District
Shanghai 201611, China

info.cn@busscorp.com
Phone: +86 21 64339233